Prosím uveď svoj ročník, fakultu a odbor kde práve študuješ.

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podpisom prihlášky udeľujem súhlas ESN EU Bratislava, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, na spracovanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári za účelom registrácie a evidencie registrovaného. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.